Spracovanie osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
v zmysle Nariadenia EP a EK č.2016/679 a z. 18/2018 Z.z. SR

Spoločnosť DENTONET s.r.o. chráni a rešpektuje osobnú integritu zamestnancov aj zákazníkov a usiluje sa vybudovať potrebné povedomie o dôležitosti ochrany údajov a súkromných záležitostí. Cieľom spoločnosti je znížiť riziká spojené so zneužitím osobných údajov a zaistiť, aby všetky osobné údaje boli uchovávané zákonným, čestným a transparentným spôsobom, ako aj zaistiť riadenie a zodpovednosť na umožnenie súladu s ochranou údajov.
Vážený návštevník webovej stránky www.galeriatatry.sk:
Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť DENTONET s.r.o., IČO: 36730521, sídlo: Pažica 32, 080 06 Prešov
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktný telefón, e-mail.
Súťaž: aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktný telefón, e-mail.
Marketing: aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktný telefón, e-mail.
Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Marketingová komunikácia:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel na právnom základe oprávnený záujem alebo ak nám na to dáte Váš súhlas.
Rezervačný systém:
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uskutočnenie rezervácie vstupov do nášho zariadenia, bez nich nie sme schopní túto rezerváciu uskutočniť a tak Vám poskytnúť kvalitnejšie služby, viac priestoru a Vami vybraný čas návštevy zábavného zariadenia. Bez identifikácie osôb, teda osobných údajov, nie sme schopní rezerváciu uskutočniť.

Aký je náš oprávnený záujem?
Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu. Spracúvame osobné údaje aj na právnom základe - oprávnený záujem, za účelom:
- ochrany majetku, ochrany uložených osobných údajov, prostredníctvom kamerového a zabezpečovacieho systému
- priameho marketingu, za účelom zlepšenia našich služieb a podpory klientov, zvýšenia efektivity využitím marketingových nástrojov.
- zlepšenia kvality a efektivity nami poskytovaných služieb v našom zariadení
- presného zamerania sa na požiadavky klientov, skvalitnenie a expanzia ponúkaných služieb.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: online formulár, začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne, klikom na autorizačný link v e-mailovej správe, osobne písomným súhlasom.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledovnými spôsobmi: cez online formulár; kliknutím na link „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu; zaslaním oznámenia na email info@galeriatatry.sk, zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré je uvedené vyššie; osobne, odovzdaním oznámenia v našej prevádzke.

Komu vaše údaje poskytujeme?
S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje spoločnostiam ako sú: naši obchodní partneri v tejto oblasti; štátne inštitúcie podľa platnej legislatívy SR; poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné na prevádzku našich zariadení, poskytovateľom cloudových, hostingových služieb, pri vymáhaní právnych nárokov tretích strán.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Evidencia uchádzačov o zamestnanie: dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.
Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Marketing - dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.
Rezervácie - osobné údaje poskytnuté z dôvodu rezervácie sa uchovávajú na dobu 10 rokov, aj z dôvodov relevantnej legislatívy SR, prípadne iných možných právnych nárokov spoločnosti alebo tretích strán.


Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na GDPR Zodpovednú osobu:
Meno a priezvisko: Maxim Stošek
Email: stosek@dentonet.sk
Tel. č.: +421 905 618 390

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@galeriatatry.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa §100 zákona 18/2018 Z.z. SR, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Využívame zabezpečený web priestor, šifrované cloud služby, pokročilú IKT architektúru. Údaje na serveroch ako aj komunikácia s webmi našej spoločnosti sú šifrované a zabezpečené.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 1. mája 2023. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našich webových stránok, prípadne e-mailom.